Inleiding

Stichting Villa Vrede heeft als doel mensen zonder verblijfstatus in de stad Utrecht een plek te bieden voor ontmoeting en zelfontplooiing. Villa Vrede heeft in 2014 voor het eerst haar deuren geopend na een opstartperiode van een aantal maanden. Dit verslag geeft een beeld van hoe Villa Vrede werkt en wat we in 2014 bereikt hebben.

Organisatie

VillaVredeNa een kennismakingsdag in februari heeft Villa Vrede halverwege februari haar deuren geopend voor twee dagen. De feestelijke officiële opening op 1 maart was het startsein voor een actief en dynamisch jaar. In de loop van het jaar hebben we de openingstijden uitgebreid en op dit moment zijn we vier dagen in de week open (woensdag t/m zaterdag) tussen 10. 00-17.00.

Villa Vrede bevindt zich in Utrecht Zuid en heeft drie ruimtes tot haar beschikking (huiskamer, activiteitenruimte en kantoor/gesprekskamer/opslag. Daarnaast is er kookgelegenheid, wasmachine en droger, computers, fietsreparatie spullen, weggeefkast, schilder- en handwerkspullen.

 

Villa Vrede is uitgegroeid tot een organisatie die door velen gekend er erkend wordt binnen en buiten de stad Utrecht. We werken samen met verschillende hulporganisaties in de stad Utrecht die van belang zijn voor onze bezoekers. Daarnaast nemen we deel aan het hulpverlenersoverleg [1] in Utrecht om casussen te kunnen bespreken, werk af te stemmen en/of samen activiteiten te organiseren.

 

Personeel

Villa Vrede is een vrijwilligersorganisatie die wordt aangestuurd door een betaalde coördinator voor 24 uur per week. We hebben veel vrijwillligers aan ons weten te binden in 2014 voor (twee)wekelijkse taken en/of op projectbasis.

De grootste groep vrijwilligers zijn gastvrouwen/heren die een dagdeel werken en het huis draaiende houden.VillaVrede Zij werken een ochtend of middag in teams van twee en dragen zorg voor gezelligheid, koffie/thee, eten en de schoonmaak. Deze mensen hebben vooral een aansturende rol. De andere vrijwilligers zijn op projectbasis actief of worden zo nodig betrokken bij de organisatie.

We proberen de bezoekers zoveel mogelijk te betrekken bij het werk op de openingsdagen zelf en/of door ze te vragen mee te helpen bij specifieke taken en verantwoordelijkheden. Zij zijn op dit moment vooral actief in het meedraaien in het huishouden en bij het organiseren van sport.

Het werken met vrijwilligers kent bepaalde uitdagingen. In 2014 was er wat verloop van vrijwilligers die veelal om persoonlijke redenen hun werk moesten neerleggen of omdat Villa Vrede toch niet de organisatie was die bij hun paste. We begonnen met een klein groepje van 5 vrijwilligers waarna de groep zich snel uitbreidde. Gedurende het jaar hebben we met zo’n 50-70 actieve vrijwilligers gewerkt die de volgende taken hadden. Sommige vrijwilligers waren voor specifieke projecten betrokken zoals bijvoorbeeld borduren, schilderen, theater etc.

Vrijwilligers taken Juni 2014 December 2014 opmerking
Gastvrouw/heer 19 29 De helft van de vrijwilligers zijn uit de doelgroep.
Communicatie, PR, website 3 3 Webmaster, nieuwsbrief, sociale media etc.
Taalles 3 10 3 docenten, 1 ondersteunend en 4 taalmaatje
Fietsproject 2 0 Fiets- en verkeersles vond plaats in juli/augustus voor vrouwen
Sport 3 8 Zwemmen, zaalsport, voetbal etc.
Pianoles 3 2 Afwisselend ingeroosterd
Gespreksgroep 0 3 Gestart in het najaar
Moestuin 3 2 Van start in juli
Bestuur 6 5  
Fondsenwerving 2 2  
Techniek, klusjes, ICT, overig 1 3 Zo nodig

 

De coördinator stuurt de vrijwilligers aan hoewel verschillende teams steeds meer (gedeeltelijk) zelfsturend werken zoals bijvoorbeeld het taalteam en het communicatieteam.

 

Activiteiten en bezoekers

De belangrijkste ‘activiteit’ van Villa Vrede is een ruimte bieden waar mensen kunnen ontspannen en anderen VillaVredekunnen ontmoeten. Daarom hebben we een gezellig ingerichte woonkamer waar TV, radio staat en vele spelletjes ter beschikking worden gesteld. Elke dag kunnen mensen hier koffie/thee drinken, een koude lunch eten. Vier computers staan in de woonkamer die mensen vrij kunnen gebruiken.

Na een opstart periode komen dagelijks in de ochtend zo’n 5-15 mensen langs. In de middag loopt het bezoek op tot 20-40 mensen.

Eén keer per week wordt er voor en door de bezoekers gekookt voor 25-30 mensen. Mensen genieten dan van een maaltijd uit hun eigen land van herkomst.

VillaVredeVilla Vrede biedt taallessen aan voor beginners (vrijdag) en (half) gevorderd (woensdag). De groepen bestaan uit ongeveer 4-10 mensen (3 groepen). Aanvullend geven taalmaatjes waar nodig individuele ondersteuning.

De muziekinstrumenten (piano, djembé’s, gitaren) in Villa Vrede worden goed gebruikt. Wanneer mensen zin hebben, wordt er muziek gemaakt. Pianoles wordt aangeboden sinds mei. De belangstelling voor deze wekelijkse lessen nam aan het eind van het jaar wat af, waardoor we opnieuw moeten kijken hoe en of we dit verder willen blijven aanbieden. Op het gebied van kunst en creativiteit is er een borduurproject geweest, schilderworkshops, schrijfworkshop (georganiseerd door Straatnieuws), breien, etc.

Er vinden regelmatig Informatiebijeenkomsten plaats in afwisselend Nederlands/Engels en Frans.VillaVrede In 2014 hebben we een algemene rechtenbijeenkomst georganiseerd, informatie over toegang tot medische zorg, juridische regelgeving/procedures en een sessie over werk- en inkomen.

Villa Vrede besteedt veel aandacht aan sport en spel in en buiten het huis. In het najaar zijn we gaan samenwerken met Veld42 die verder ons sportprogramma heeft uitgebreid en coördineert. Vanaf november sporten elke woensdag in de sporthal van de Brede School Hoograven een groep van 10-15 mensen. Verder wordt er 2-3 maandelijks gezwommen met mannen en een aparte groep vrouwen/kinderen. Samen met Ubuntuhuis is het geregeld dat bezoekers kunnen fitnessen bij de Stadsbrug en organiseren we voetbal toernooien en trainingen.

In 2014 hebben we in de zomer fietslessen georganiseerd voor 5 vrouwen. In 5-6 weken werden vrouwen begeleid in theorie en praktijk waarna ze een fiets en certificaat mee naar huis konden nemen.

VillaVredeIn juni kregen we van Rotsoord een stuk grond aangeboden om hier groenten te gaan verbouwen. Helaas was het niet makkelijk om zo laat in het seizoen dit project goed van de grond te laten komen. We hopen dat door in 2015 vroeg te starten met voorbereiden dit beter zal gaan lukken.

 

 

 

 

 

 

Specifieke activiteiten

Villa Vrede probeert een paar keer per jaar specifieke activiteiten te ontwikkelen die de bezoekers in aanraking laat komen met buurt/stadsbewoners en vice versa. Daarnaast zoeken we naar manieren om meer ruchtbaarheid te geven aan de problematiek van ongedocumenteerden.VillaVrede

Villa Vrede hebben we daarom groots geopend op 1 maart 2014, waarbij de burgermeester, verschillende hulpverlenersinstanties binnen en buiten Utrecht en vrienden van Villa Vrede aanwezig warren. Tijdens de burendag op 27 september hadden we een speciaal programma waarbij we mensen in de buurt probeerde te ontmoeten.

Op 10 december 2014 hadden we samen met hulpverlenersinstanties in Utrecht de Nacht van de Vervanging georganiseerd. Vijf bekende Utrechters waaronder Ella Vogelaar namen voor een nacht een ongedocumenteerde in huis om aandacht te vragen voor opvangproblematiek. Diezelfde dag was een debat georganiseerd over BedBadBrood beleid van gemeente Utrecht waar Raadsleden met elkaar debateren.

Natuurlijk lieten we de feestdagen zoals Ramadan, Kerst e.d. ook niet voorbij gaan. Tijdens deze dagen was een speciaal programma met muziek en lekker eten.

 

Communicatie en fondsenwerving

Villa Vrede besteedt veel aandacht aan communicatie omdat we vinden dat de specifieke situatie van onze doelgroep onder de aandacht moet worden gebracht bij een breder publiek. Elke twee maanden wordt een digitale nieuwsbrief verzonden (rond 150 abonnees) en wekelijks zijn we actief op sociale media zoals Facebook (>550 volgers) en Twitter (rond 150 volgers).

Villa Vrede werd in 2014 ondersteund door verschillende fondsen: DMO, Kerk en Wereld, KerkinActie, KCU, Oranjefonds, KfHeinfonds, Skanfonds,[2]. De St. Martinusparochie[3] heeft in 2014 hun vastenactie aan Villa Vrede toegekend die we konden gebruiken voor een deel van de inrichting en bouwkundige aanpassingen. Daarnaast ontvingen we de Mantel van St. Maarten en hebben de Jonge Democraten een benefietactie georganiseerd die 3500 EUR heeft opgeleverd.

VillaVredeEmmaus [4] heeft ons veel meubels en spullen gegeven en tevens financieel bijgedragen aan de Nacht van de Vervanging[5] (evenals de Gemeente Utrecht). We mogen ons verheugen op een groeiend aantal incidentele en structurele bijdragen van kerken en individuen in geld en in de vorm van eten[6], kleding etc.

Door de betrokkenheid van een grote groep mensen en instanties kunnen we onze kosten laag houden en bestaan de meeste kosten die we maken uit de onafwendbare vaste lasten als salaris coördinator, huur, elektra etc.

We gaan zorgvuldig met ons geld om en in 2014 en dat heeft er o.a. toe geleid dat we minder hebben uitgegeven dan oorspronkelijk begroot was ( EURO 57.500). In de jaarrekening[7] worden in- en uitgaven inzichtelijk gemaakt en toegelicht.

 

Geleerde lessen

Villa Vrede is snel van start gegaan en voldoet duidelijk aan de behoefte van de doelgroep. Immers ondanks onze locatie verder uit het centrum weten de mensen ons te vinden. We realiseren ons wel dat het nu van belang is de huidige vorm en aanbod te consolideren en om te zorgen dat bezoekers en vrijwilligers genoeg aandacht krijgen. We hebben een flink activiteiten aanbod voor de bezoekers opgebouwd dat mogelijk ook te veel kan zijn. We zullen blijven evalueren om te kijken wat de beste manier is om mensen te laten ontspannen, ontwikkelen en tevens de mogelijkheid te blijven bieden voor rust.

Gezien de aard van de problemen van de bezoekers ervaren vrijwilligers soms emotionele belasting door het werk. Daarnaast is het niet eenvoudig om te leren omgaan met de stress en mogelijke agressie die dit teweeg kan brengen binnen de groep. In 2015 gaan we dan ook starten met intervisie zodat vrijwilligers van elkaar kunnen leren. Daarnaast wordt er in samenwerking met Rode Kruis en vrijwilligerscentrale Utrecht gezocht naar een passend trainingsaanbod.

 

Nawoord en vooruitblik

Villa Vrede heeft in 2014 een goede start gemaakt. Na een rustig begin weten mensen ons nu goed te vinden. Bijna Achtergrond1-VillaVredewekelijks zien we nieuwe gezichten maar blijven we gemiddeld zo’n 20-25 mensen per dag verwelkomen. Idealiter zou een faciliteit als Villa Vrede niet nodig hoeven zijn, maar zolang de mensen zonder papieren zich nog zo moeten bewegen in de marges van de samenleving, zullen we voor hen de deuren blijven openen.

In 2015 hopen we door te gaan op de ingeslagen weg. Voorlopig zullen we vier dagen open blijven en zullen we later in het jaar kijken of we verder willen en kunnen uitbreiden. Komend jaar willen we kijken of we meer op individueel niveau ondersteuning kunnen bieden op het gebied van taal en zelfredzaamheid. Daar is al een begin mee gemaakt, maar dit willen we verder uitbreiden.


 

[1] In hulpverlenersoverleg nemen de volgende organisaties deel: VWMN, Huize Agnes, Seguro, OMDUW, Tussenvoorziening, Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders, STIL, NewDutchConnections

[2] Voor meer informative over deze fondsen, zie www.villavrede.nl

[3] http://www.stmartinusutrecht.nl/

[4] http://www.emmaus-utrecht.nl/

[5] Nacht van de Vervanging werd in 2014 door samenwerkende hulporganisaties Utrecht georganiseerd.

[6] Vanaf december 2014 ontvangen we veel houdbare etenswaren via Voedselbank Rivierenwijk

[7] Deze zal voor 1 april 2015 worden opgemaakt en gedeeld.