Ons doel
Het doel van Villa Vrede Utrecht is mensen zonder verblijfstatus een plek bieden voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling.

VillaVrede

Onze waarden:
Ieder mens is het waard om gezien te worden en zich te kunnen ontplooien. Ieder individu moet de mogelijkheid krijgen om vanuit eigen talenten bij te dragen aan onze samenleving. Talenten van mensen ongebruikt laten, zien we als waardevernietiging.

Onze middelen:
•    Een plek om overdag te zijn: een ingericht pand met kook-, was- en ontspanningsruimte
•    Een plek om overdag gezicht te krijgen: met hartelijke gastheren en -vrouwen die iedere bezoeker open ontvangen.
•    Een veilige plek overdag: waar je jezelf kan zijn, iedereen welkom is en waar je niet bang hoeft te zijn om aangehouden te worden
•    Een ontmoetingsplek: waar je andere mensen kunt leren kennen en verbindingen met elkaar mag ontdekken
•    Een plek van ontwikkeling: waar je talenten deelt met andere bezoekers en de mogelijkheid krijgt nieuwe  dingen te leren.

Wij bemiddelen
Villa Vrede heeft geen opvangplekken, wel bemiddelen wij voor onze bezoekers en geven informatie.


ANBI
anbi-villavrede
Villa Vrede
 heeft een ANBI keurmerk wat betekent dat giften aan Villa Vrede fiscaal aftrekbaar zijn.
Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op hun internetsite die hieronder worden vermeld:

 

Doel Stichting Villa Vrede
In de akte van oprichting staat het volgende doel vermeldt: Het bieden van een veilig dagverblijf voor ongedocumenteerde medemensen in de Utrechtse samenleving en verder al hetgeen hiermee verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan

Villa Vrede heeft bij oprichting en globaal beleidsplan incl. 3 jaren begroting opgesteld. Download hier het beleidsplan in pdf formaat.

In het beleidsplan staat vermeld dat Villa Vrede beoogt een vrijblijvend en open huis te zijn waar mensen zonder verblijfsvergunning zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontplooien. In Villa Vrede kunnen zij elkaar ontmoeten om even niet afhankelijk te zijn van anderen en om zelf actief te worden. Activiteiten worden aangeboden door of samen met vrijwilligers die zelf ongedocumenteerd zijn met ondersteuning van 2 betaalde part-time krachten (1FTE).
In de woonkamer van Villa Vrede kunnen mensen zonder verblijfsvergunning vrienden  ontmoeten, thee en koffie drinken, internetten of tv kijken, muziek luisteren en ook (samen) maken. Daarnaast is er een kleinere rustruimte en een ruimte waar een activerend dagprogramma plaatsvindt. Tijdens de overige tijden zal hier ook  ruimte zijn voor een persoonlijk gesprek. Bovendien is er een grote tuin en zijn er samenwerkingsverbanden die ons de mogelijkheid bieden voor (buiten)activiteiten zoals diverse sporten en tuinieren.


Privacy

Villa Vrede verzamelt en bewaart alleen gegevens die van nut zijn voor het doel van Villa Vrede. Villa Vrede gaat zeer terughoudend en zorgvuldig om met het delen van deze gegevens. En Villa Vrede vraagt van bezoekers en betrokkenen altijd vooraf toestemming voor het verzamelen van gegevens. Onze procedures en bescherming van persoonsgegevens staan toegelicht in onze privacy verklaring.


Villa Vrede vervult een belangrijke functie in doorverwijzen naar relevante hulporganisaties. Samenwerking wordt gezocht binnen en buiten Utrecht om projecten zo goed mogelijk uit te voeren.

Bestuur

Het bestuur werkt vrijwillig en is benoemd voor een periode van 3 jaar. Op dit moment hebben we de volgende bestuurders:

Voorzitter:  Erwin Verboom
Penningmeester: Jean-Paul Haazen
Secretaris: Thieu Römgens
Algemeen bestuurslid: Marlien Ligtenberg

Personeel

Villa Vrede heeft een coördinator voor 28 uur, een assistent coördinator voor 8 uur per week en sinds 2018 is er een projectcoördinator voor het project Werken aan Morgen van 12 uur. Voor de overige werkzaamheden steunt Villa Vrede volledig op vrijwilligers

Financiën

Villa Vrede is volledig afhankelijk van fondsenwerving onder particulieren en instellingen. Verschillende fondsen ondersteunen ons (zie home pagina) en daarnaast werken we met Vrienden van Villa Vrede, waarin particulieren zich kunnen verbinden aan de stichting door zich te committeren aan een vast bedrag per jaar.
Het vermogen van Villa Vrede wordt volledig ten dienste gesteld aan de vaste lasten voor personeel, huur en de flexibele lasten bestaande uit activiteiten en andere organisatiekosten. Minimaal 1x per jaar wordt een financiële verantwoording opgesteld en gedeeld met de instellingen en particulieren die Villa Vrede ondersteunen. Het bestuur kan dan in overleg met de donateurs besluiten nemen over de hoogte van reservering om te zorgen dat Villa Vrede financieel gezond blijft.

Verslaglegging
Villa Vrede is op 7/6/2013 opgericht waarna men gestart is op zoek te gaan naar pand en coördinator. De eerste 6 maanden stonden volledig in het teken van opstarten en fondsenwerving, waarin geen noemenswaardige kosten hebben plaatsgevonden. Minimaal een keer per jaar (voor april) zal een uitgebreid inhoudelijk en financieel verslag worden gepubliceerd. In het eerste jaar is tevens een halfjaarsrapportage geschreven voor iedereen die ons ondersteunt.

Registratienummers

KVK nummer 58107177
RSIN nummer852877031